2022 r.

Planowane główne inwestycje:
• modernizacja kotła WR 25 nr 1,
• budowa instalacji fotowoltaicznej,
• budowa nowego gazowego źródła ciepła o mocy 16 MW,
• budowa nowych przyłączy cieplnych dla przyłączenia nowych odbiorców ciepła.

2021 r.

Główne pozycje inwestycyjne to przede wszystkim wybudowanie nowych przyłączy cieplnych, dzięki którym zostaną podłączeni nowi odbiorcy do miejskiej sieci cieplnej.
Planowane główne remonty budynku centralnej ciepłowni:
• remont instalacji wody uzdatniającej sieć cieplną,
• remont dachu na stacji Trafo,
• wymiana oświetlania ulicznego,
• remont kosza nawęglania na placu węglowym,
• wymiana napędów do bram,
• dodatkowe niezbędne prace do prowadzenia bieżącej działalności.

2020 r.

Planowane inwestycje w 2020 roku skupią się głównie na: budowie przyłączy sieci cieplnych, celem przyłączenia nowych odbiorców wymianie węzłów cieplnych na węzły cieplne kompaktowe.

2019 r.

Przeprowadzenie inwestycji oraz remontów w roku 2019 dotyczyć będą głównie:
• przyłączeniu nowych odbiorców do miejskiej sieci cieplnej,
• przebudowaniu kanałowej sieci cieplnej na preizolowaną cieć cieplną,
• modernizację węzłów cieplnych.

2018 r.

W 2018 roku planowane są zadania inwestycyjne oraz remontowe: Inwestycje:
• likwidacja węzła grupowego przy ul. Warszawskiej 15,
• przebudowa przyłączy sieci cieplnych,
• podłączenie nowych odbiorców do sieci.
Remonty:
• wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku ciepłowni,
• zakup i wymiana zaworów odmulających i odpowietrzający układ technologiczny ciepłowni,
• eliminacja nieszczelności na ścianach głównego kanału spalin w rejonie wejścia do komina,
• remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach korytarzy i łazienek w budynku ciepłowni, eliminacja przewodów aluminiowych oraz dostosowanie instalacji do obowiązujących wymogów.

2017 r.

Głównym kierunkiem prac w roku 2017 będzie przygotowanie logistyczne do wykonania prac modernizacyjnych źródła ciepła w zakresie układu kogeneracyjnego dla potrzeb dostawy ciepła w okresach letnich. Dlatego też prace inwestycje w 2017 roku będą głównie skupiały się głównie na:

 • modernizacji trzech węzłów cieplnych
 • przebudowie sieci ciepłowniczej węzła grupowego
 • wykonaniu przyłączy cieplnych dla nowych odbiorców
 • rozbudowie taboru i sprzętu transportowego

2016 r.

Wykonane inwestycje, modernizacje i remonty w 2016 roku skupiały się głównie na:

 • przebudowie kotła WR – 25 z ekranem szczelnym i z automatyką
 • rozbudowie systemu monitoringu zarządzania oraz wzorcowanie układu technologicznego ciepłowni
 • rozbudowie rozdzielczych i przyłączeniowych sieci cieplnych
 • modernizacji kilku węzłów cieplnych
 • zwiększeniu zakresu działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów
 • utrzymaniu wskaźnika zużycia ilości opału na jednostkę wyprodukowanej energii cieplnej.
 • realizacji inwestycji i modernizacji na kwotę 4 612 082 zł oraz remontach na kwotę 813 919 zł

Szczegółowe zadania inwestycyjne i remontowe zawierają opracowane dokumenty, które pozostają w Zarządzie Spółki.

2015 r.

Wykonane inwestycje, modernizacje i remonty w 2015 roku skupiały się głównie na:

 • dalszej automatyzacji procesu spalania i poprawie sprawności wydajności kotłów
 • budowie sieci rozdzielczej w ulicy Targowej
 • wykonaniu przyłączy cieplnych do nowych odbiorców w ul. Dębowej, Miłej, Okunin, Chemików a także modernizacji kilku węzłów cieplnych
 • realizacji inwestycji i modernizacji na kwotę 1 049 640 zł oraz remontach na kwotę 881 123 zł

Szczegółowe zadania inwestycyjne i remontowe zawierają opracowane dokumenty, które pozostają w Zarządzie Spółki.

2014 r.

Wykonane inwestycje, modernizacje i remonty w 2014 roku skupiały się głównie na:

 • modernizacji sieci cieplnej w ulicy Zakroczymskiej
 • wykonaniu przyłączy cieplnych do nowych odbiorców w ul. Dębowa, Sukienna, Targowa, Chemików oraz Zdobywców Kosmosu
 • modernizacji kilku węzłów cieplnych.
 • dalszej automatyzacji procesu spalania i poprawie sprawności wydajności kotłów (między innymi innowacyjna instalacja odsysania spalin kotła WR 25 nr 2 wraz z układem odpylania spalin).
 • realizacji inwestycji i modernizacji na kwotę 1 241 757 zł oraz remontach na kwotę 654 419 zł

Szczegółowe zadania inwestycyjne i remontowe zawierają opracowane dokumenty, które pozostają w Zarządzie Spółki.