Otwarty konkurs ofert na stanowisko Członka Zarządu Spółki Zakład Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Rada Nadzorcza Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o .o z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100) przy ul. Przemysłowa 1, ogłasza otwarty konkurs ofert na stanowisko:

Członka Zarządu Spółki

I. Zasady i tryb składania ofert:

Oferty kandydatów należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Przemysłowa 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Przewodniczący Rady Nadzorczej ZEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. Oferta na Członka Zarządu – nie otwierać.”

II. Termin przyjmowania ofert – do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone magisterskie lub inżynierskie studia wyższe na kierunku ekonomicznym, prawniczym, technicznym lub na kierunku marketing i zarządzanie;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym, co najmniej 3-letni staż lub doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych z udziałem gminy;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • znajomość zagadnień prawa handlowego, prawa finansowego w odniesieniu do spółek oraz prawa pracy, wskazana znajomość aktów prawnych z zakresu regulacji energetyki cieplnej.

Zgłoszenia Kandydata powinno zawierać:

 • życiorys (CV) wraz ze zdjęciem zawierający klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.„;
 • dane do kontaktu (nr telefonu oraz adres mailowy);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niepodleganiu, określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego;
 • oświadczenie o braku toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych przeciwko kandydatowi.

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty w poświadczonych odpisach (również przez kandydata) lub oryginałach.

Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce w rejestrze przedsiębiorców, na stronie internetowej spółki oraz w Sekretariacie Spółki (sprawozdanie finansowe za 2017 r. do wglądu), na pisemny wniosek kandydata, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

Zgłoszenia, które zostały złożone lub wpłynęły po terminie składania zgłoszeń, określonym powyżej, oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Po upływie terminu do składania ofert, Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadomi kandydatów, których oferty spełniają warunki formalne o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć procedurę wyboru bez wyłaniania kandydatów.

 

Rada Nadzorcza