RODO w ZEC NDM

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

                                                                                      

Tożsamość Administratora (ADO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu z siedzibą w (05-100) Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 1
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 

adres email:  iod@zecndm.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, obowiązek wykonania zawartych umów, realizacji zadań statutowych i innych przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
Okres przechowywania danych Pana/Pani dane przechowywane będą na czas wskazany w przepisach prawa, instrukcji kancelaryjnej, na czas  zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  Dane objęte obowiązkiem archiwizacyjnym będą przetwarzane zgodnie z okresem wskazanym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
Pani / Pana prawa W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:

a.       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b.       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c.        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d.       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e.       prawo do przenoszenia danych;

f.         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Informacja o wymogach ustawowych podania danych Podanie danych osobowych przez Panią/ Pana jest wymogiem ustawowym i jest Pani/ Pan zobowiązana/ zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy o pracę.
Zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.