Przedsięwzięcie polega na budowie systemu kogeneracyjnego składającego się z dwóch jednostek kogeneracyjnych (o łącznej mocy cieplnej na poziomie 4,308 MW) zasilanych gazem ziemnym GZ-50 umiejscowionych w kotłowni Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Hala kotłów jest obecnie wyposażona w trzy kotły wodne z rusztem mechanicznym, typu WR, - dwa typu WR-25 oraz jeden WLM-5. Planowana instalacja Systemu Kogeneracji o mocy cieplnej 4,308MW stanowić będzie alternatywę dla niskowydajnych kotłów na paliwo miałowe. Dodatkowo System Kogeneracyjny będzie produkował energię elektryczną o mocy 4 MW.

Realizacja przedsięwzięcia dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na energię i ciepło spowoduje zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych niezbędnych do jej produkcji. Realizacja inwestycji wpłynie na wywiązanie się Polski ze zobowiązań związanych ograniczaniem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (ograniczenie niskiej emisji, które jest zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki).

Nowo budowany układ kogeneracyjny ma za zadanie wytwarzać ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla sieci miejskiej, co umożliwi czasowe odstawienie kotłów opalanych węglem. W okresie zimowym, oraz w okresach przejściowych układ będzie wspomagany przez istniejące kotły, pozostając zawsze źródłem priorytetowym.

Eksploatacja silników gazowych, jako źródła podstawowego, pozwoli na osiągnięcie maksymalnej sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Pozostałe zapotrzebowanie będzie zaspokajane przy pomocy istniejących urządzeń. Projektowana elektrociepłownia będzie zasilać istniejącą ciepłownię w czynnik grzewczy w postaci wody gorącej o parametrach 90/70°C (po stronie wtórnej wymienników). W zależności od parametrów pracy sieci cieplnej, elektrociepłownia włączana będzie szeregowo lub równolegle w stosunku do kotłów węglowych, będących na wyposażeniu ciepłowni.

Wybór trybu pracy odbywać się będzie za pomocą armatury regulacyjnej, zabudowanej przy rozdzielaczu zasilającym zespołu kogeneracyjnego i uzależniony będzie od temperatury na zasilaniu sieci cieplnej. W trybie pracy szeregowej rurociąg odprowadzający ciepłą wodę podgrzaną na kogeneracji zostanie włączony przed istniejącymi kotłami węglowymi wraz z powrotem z sieci. Dalej woda sieciowa kierowana będzie na separacyjne wymienniki ciepła. Wymienniki separować będą obiegi odzysku ciepła z silników i spalin od sieci cieplnej. Po podgrzaniu czynnik grzewczy tłoczony będzie z powrotem do kolektora powrotnego. Poprzez wymienniki separacyjne ciepło przekazane będzie do systemu ciepłowni. W trybie pracy równoległej rurociąg odprowadzający ciepłą wodę podgrzaną na kogeneracji zostanie włączony za istniejącymi kotłami węglowymi. Przepływ wody wymuszony będzie poprzez istniejące pompy obiegowe.

Pomieszczenie, w którym będą zlokalizowane agregaty kogeneracyjne zostanie wyposażone w aktywny system wykrywania gazu w pomieszczeniu. System powinien sygnalizować optycznie i akustycznie wyciek gazu oraz odcinać dopływ gazu do pomieszczenia poprzez zawór elektromagnetyczny. Dodatkowo wykonana zostanie także instalacja automatyki sterująca pracą układu we współpracy z kotłownią i obecnymi węzłami cieplnymi.

Automatyka umożliwi:

odczyt niezbędnych parametrów pracy kotłowni i układu kogeneracji dla wszystkich mediów (gaz, woda, energia elektryczna) w zakresie min: pomiarów temperatur, ciśnień i przepływów, pomiarów zużycia ciepła, pomiarów zużycia gazu przez agregat kogeneracyjny, pomiarów temperatury spalin, sygnalizacji pracy agregatu kogeneracyjnego, sygnalizacji pracy pomp, pomiarów i sygnalizacji częstotliwości prądu za falownikami, sygnalizacji stanów awaryjnych (wyłączenia urządzeń), archiwizacji danych;

współpracę układu kogeneracyjnego z kotłownią przy wytwarzaniu ciepła;

wizualizację pracy systemu, rejestr awarii,

oraz sterowanie pracą układu kogeneracyjnego, jako priorytetowego źródła ciepła.

 

Dla agregatu kogeneracyjnego zaprojektowano instalację skutecznie odprowadzającą spaliny przeznaczoną do pracy z agregatami prądotwórczymi zgodnie z wymaganiami. Dla potrzeb agregatu kogeneracyjnego zapewniona zostanie ciągła i odpowiednia ilość gazu ziemnego o określonym ciśnieniu. Plany realizacyjne przewidują, że paliwo gazowe będzie dostarczane z sieci gazowej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. W celu zapewnienia ciągłego pomiaru wielkości parametrów technicznych gazu zamontowany zostanie analizator jakości gazu ziemnego. Urządzenie będzie się składać z dwóch komponentów: jednostki analitycznej w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz jednostki sterującej. Jednostka analityczna zostanie zainstalowana blisko rurociągu w celu umożliwienia ciągłej analizy parametrów. Jednostka sterująca zostanie natomiast zainstalowana w odległości umożliwiającej odczyt zdalny z jednostki analitycznej. Jednostka sterująca służyć będzie do sterowania i wyświetlania danych pomiarowych.

Całkowite koszty realizacji projektu w opisanym wyżej kształcie wynoszą 17 550 255 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane stanowią 14 266 500 zł.

Poniżej udostępniamy link do narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/