Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu

poniżej wartości 30 000 euro

Przedmiot zapytania (nazwa): Kraty Rozgradzające

  1. Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o.

Ul. Przemysłowa 1

REGON            013304572

NIP                 013304572

  • Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Kraty rozgradzające ocynkowane (typ lekki) 2500 x1100 – na potrzeby odgradzania miejsca realizacji robót przyłączeniowych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego x 20 sztuk.

  • Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia    –             30.08.2021

  1. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:
  2. Oferty należy składać pisemnie na adres Zamawiającego:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o.

Ul. Przemysłowa 1 – sekretariat

lub elektronicznie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę     info@zecndm.pl

  1. Oferty należy składać nie później niż do dnia 23.08.2020 r., do godz. 12.00
  2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 29.09.2020 r., o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego
  3. Oferty, niekompletne nie będą rozpatrywane
  4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane