Dla nas ważne jest wszystko, co nas otacza.
Odpowiedzialność za środowisko to jeden z elementów naszej misji.

Na terenie Zakładu zainstalowane są dwa kotły wodne typu WR-25 oraz jeden kocioł wodny typu WLM-5, o łącznej mocy cieplnej – 63,8MW. Kotły opalane są miałem węglowym. Spaliny powstające podczas energetycznego spalania węgla odprowadzane są do atmosfery za pomocą emitora o wys. 120m. Wszystkie kotły zainstalowane w Zakładzie wyposażone są w instalacje odpylania. Kotły typu WR-25 wyposażone są w multicyklon i baterię cyklonów o skuteczności odpylania średnio 95,6%, kocioł WLM-5 wyposażony jest w multicyklon i baterię cyklonów o skuteczności odpylania średnio 96,3%. Pyły z odpylania jak i żużel z rusztów kotłów odprowadzane są do wanien mokrego odżużlania a następnie systemem transporterów na plac żużlowy.

Począwszy od roku 2004 Zakład przeprowadził szereg inwestycji mających na celu dostosowanie poziomów emisji do obowiązujących standardów emisyjnych dla instalacji istniejących.

W latach 2004 – 2007 Zakład Energetyki Cieplnej dokonał szerokiej modernizacji źródeł wytwarzania ciepła (automatyzacja procesu spalania, modernizacja rusztów kotłów i podgrzewaczy wodnych, rozbudowa układów odpylania o multicyklony). Mając na uwadze względy ekologiczne Zakład zakupuje miał węglowy o niskich parametrach siarki – do 0,5%, popiołu ok. 14%, utrzymując wartość opałową ok. 22000kJ/kg. W efekcie w/w przedsięwzięć i modernizacji Zakład osiągnął znaczną poprawę sprawności kotłów, obecnie na poziomie 79 – 80%. ZEC dotrzymuje określonych standardów emisyjnych a w przypadku SO2 i pyłów znacznie obniżył emisję.

W 2014 roku Zakład przeprowadził wymianę układów cyklonów na nowe o wyższej sprawności. Na obu kotłach WR-25 wykonano innowacyjne instalacje odpylania kotłów wraz z odsysaniem spalin.

Aktualnie przy kotle WLM-5 zbudowano, dla celów pomiarowych, filtr tkaninowy, stanowiący III stopień odpylania spalin. Teren zakładu jest obsadzony drzewami.

ZEC_graf__0000s_0000_ekologiaZEC_graf__0000s_0000_ekologiaH

ZEC prowadzi także szerokie działania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci cieplnej i realizacji przyłączy do nowo wznoszonych obiektów i budynków indywidualnych w zakresie likwidacji niskiej emisji. W ramach rozbudowy sieci cieplnej Zakład Energetyki Cieplnej zlikwidował na terenie miasta 30 lokalnych ciepłowni o niskiej emisji. Aktualna moc zamówiona cieplna przez odbiorców wynosi 42,40MW i wzrosła w stosunku do roku 2006 o 5,6MW.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. jako prowadzący instalację spalania paliw w przemyśle energetycznym o mocy nominalnej ponad 50MW posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Nowodworskiego decyzją nr 76/ŚR./7644-2-1/8/05/06, zaktualizowane Decyzją 222 nr ŚR.6222.1.2014 z dnia 24.11.2014 dot. prowadzenia działalności zgodnie z przepisami ochrony środowiska z terminem ważności, określonym na - bezterminowe. W dniu 27 stycznia 2009 roku, uwzględniając wniosek ZEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim., Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, wydało decyzję NR 7/ ŚR-7644/1/05/08 dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie wycofania z derogacji kotłów WR 25.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji jesteśmy zobligowani do uczestniczenia w systemie i posiadamy stosowne zezwolenie Decyzja Nr 22/ŚR-7644/3/3/09 z dnia 12 lutego 2009 wydane przez Starostę Nowodworskiego z datą ważności do 31.12.2017 roku.

Od 2013 roku Komisja Europejska w ramach stosowania polityki niskoemisyjnej gazów cieplarnianych nie przyznaje ZEC wystarczającej ilości uprawnień do emisji CO2 (dwutlenek węgla) w wielkościach pozwalających na rozliczenie działalności, która średniorocznie wynosi ok. 30 000 uprawnień. Zakład Energetyki Cieplnej w ramach spełnienia ww. zobowiązań dokonuje regularnych zakupów uprawnień na giełdach światowych.