Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze Mazowieckim.

ZEC Sp. z o.o.

Dane przedsiębiorstwa

Pełna nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skrócona nazwa: ZEC Sp. z o.o.

Adres: ul. Przemysłowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Regon: 013304572

NIP 5310005023

KRS: 0000178046

Forma przedsiębiorstwa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Kapitał zakładowy – 11.080.000 zł. Wszystkie udziały w ilości 11.080 stanowią własność miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Geneza powstania przedsiębiorstwa

Zakład Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na bazie oddziału Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie na podstawie Uchwały Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nr 167/XXXI/92 z dnia 06.10.1992 r. Zakład rozpoczął działalność z dniem 01 stycznia 1993 r. w formie zakładu budżetowego miasta i gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Postanowieniem Ks. Rej. H-14350/98 z dnia 26 lutego 1999 r. Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy, Wydziału XVI Gospodarczego, na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A-7951/98 z dnia 29.10.1998 r. zakład budżetowy został przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po wydaniu wypisu z Rejestru Handlowego Dział B Nr 56357 z dniem 24 marca 1999 roku Spółka rozpoczęła swoją działalność. W 2003r. Spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy M-sta Warszawy XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000178046.

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa i jego zadania

ZEC Sp. z o.o. jest jednostką organizacyjną jednozakładową. W zakładzie wyodrębnione są piony:

1. produkcyjno-techniczny, w skład którego wchodzą:

  • ciepłownia – wytwarzanie ciepła
  • dział sieci i węzłów oraz brygada remontowa – przesył i dystrybucja ciepła

2. finansowy, sprzedaży i administracji


Przedmiotem działalności spółki są następujące usługi:

  • produkcja, przesyłanie i sprzedaż energii cieplnej,
  • eksploatacja, konserwacja i wykonywanie remontów bieżących oraz kapitalnych urządzeń ciepłowniczych
  • wykonywanie usług w zakresie remontów instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń ciepłowniczych
  • projektowanie, planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie ciepłownictwa
  • prowadzenie innej działalności ekonomicznie uzasadnionej, związanej z ciepłownictwem i wykorzystaniem majątku spółki
Podstawowa działalność Spółki – posiadane koncesje
  • koncesja WCC/284A/350/U/3/99 na wytwarzanie ciepła - termin ważności: 31.10.2020r.
  • koncesja PCC/296A/350/U/3/99 na przesyłanie i dystrybucję ciepła – termin ważności 31.10.2020 r.

Spółka, w rozliczeniach z odbiorcami energii cieplnej stosowała w 2016 roku „Taryfę dla ciepła” z dnia 24 marca 2015r. Spółka działa także w oparciu o POZWOLENIE ZINTEGROWANE wydane przez Starostę Nowodworskiego Decyzją nr 76/Śr/7644-2-1/8/05/06, zaktualizowanym Decyzją nr 195 znak ŚR. 6222.6.2016, z dn. 28.12.2016r. dot. prowadzenia działalności zgodnie z przepisami ochrony środowiska z terminem ważności, określonym na - bezterminowy. Zmiany „Pozwolenia”, wprowadzone na wniosek Zarządu ZEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, wydane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Nr 7/Śr- 7644/1/05/08 w dniu 27 stycznia 2009 r. zezwalają na eksploatację istniejących kotłów węglowych WR – 25 i WLM 5, do 2023 roku. Decyzja nr SR.6222.u.2015 z 15.12.2015 na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na niezmiennym poziomie obowiązuje do 31.12.2022 r. Spółka posiada również decyzję pozytywną Wojewody Mazowieckiego nr WBZK-II.731.14.2014, uzgadniającą „Plan wprowadzania ograniczeń w dostawie ciepła”, a także Decyzję Nr 167 znak Śr-6226.5.2016 z dnia 08.11.2016r. Starosty Nowodworskiego dot. zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisjami.

Zarząd

Prezes

Dariusz
Tabęcki

 

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady

Iwona
Bocian-Zaciewska

Wiceprzewodnicząca Rady

Monika
Kaca-Lysik

Członek Rady

Marek
Papuga

Sekretarz Rady

Henryk
Pierścieniak

Sekretarz Rady

Marek
Buraczyński

Nagrody
i wyróżnienia