Poszukujemy do pracy

Pracowników na stanowiska:  „palacz kotłowy” oraz „pomocnik palacza”.
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

PALACZ KOTŁOWY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • eksploatacja, obsługa i konserwacja ciepłowni z kotłami wodnymi typu    
  WR – 25 i WLM – 5,
 • czyszczenie kotłów,
 • nadzorowanie i obsługa urządzeń służących do nawęglania i odżużlania,
  utrzymywanie odpowiednich parametrów pracy kotła oraz parametrów sieci ciepłowniczej,
 • zabezpieczanie kotłów i urządzeń w przypadku awarii,
 • kontrolowanie pracy pomocniczych urządzeń kotłowni (pompy, wentylatory, przekładnie, układ odpopielania i odpylania itp.),
 • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach technologicznych
 • udział w remontach i próbach wodnych kotłów,
 • prowadzenie zapisów w książce ruchu kotła,
 • przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

WYMAGANIA:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziane uprawnienia energetyczne gr. II E i D,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, terminowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

POMOCNIK PALACZA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie poleceń palacza kotłów w zakresie eksploatacji, obsługi oraz konserwacji kotłów wodnych typu WR – 25 i WLM – 5
 • czyszczenie kotłów, czyszczenie układów odpylania zewnętrznego, odżużlania kotłów,
 • utrzymywanie porządku wokół budynków ciepłowni oraz w pomieszczeniach technologicznych,
 • obsługa układów nawęglania i odżużlania wraz z utrzymaniem czystości przenośników, a także inne prace konserwatorskie w ramach potrzeb,
 • eksploatacja pomocniczych urządzeń ciepłowni (pompy, wentylatory, przekładnie, układ odpopielania i odpylania itp.),
 • obsługa urządzeń służących do nawęglania i odżużlania,
 • w razie konieczności (okresowe) przejęcie obowiązków palacza kotłowego

WYMAGANIA:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziane uprawnienia energetyczne gr. II E,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, terminowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

Kandydatury prosimy zgłaszać do 29 luty 2024r. na adres mailowy info@zecndm.pl  lub osobiście w siedzibie Spółki w Nowym Dworze mazowieckim w godzinach pracy 700-1500.

do CV należy dodać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 1,   adres e-mail: info@zecndm.pl tel.22/775-37-56
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: b.duch@obslugarodo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy na powyższe stanowiska;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa:
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obligatoryjny. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji;
 11. Pani/Pana dane będą nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).