Poszukujemy do pracy – Księgowa/Księgowy

PREZES ZARZĄDU

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Księgowa/Księgowy

 1. Wymagania obowiązkowe:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości,
 • mile widziany certyfikat księgowy ministerstwa finansów,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w księgowości,
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania aktualnych przepisów rachunkowości i finansach publicznych, przepisów podatkowych, ordynacji podatkowej, kodeksu spółek handlowych, sprawozdawczości, VAT, CIT, PIT oraz przepisów w zakresie inwentaryzacji,
 • znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac,
 • mile widziana bardzo dobra znajomość programów finansowo- księgowych, a szczególne programu Etobres – Komadres
 • doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych,
 • monitorowanie zmian prawa finansowego i podatkowego,
 • dyspozycyjność i odpowiedzialność.
 1. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania i wdrażania lub rekomendacji rozwiązań,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność,
 • duża samodzielność w działaniu,
 • terminowość, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • biegła znajomość MS Office (szczególnie Excel),
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (m. in. świadectwa, dyplomy, certyfikaty itp.),
 • kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku z zakresu księgowości,
 • oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Opis stanowiska:
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont,
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,
 • terminowe i rzetelne sporządzanie raportów, bilansów i sprawozdań finansowych na potrzeby Zarządu,
 • optymalizacja kosztów,
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,
 • weryfikacja poprawności klasyfikacji kosztów oraz weryfikacja aktywów i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • współpraca z bankami, zewnętrznymi instytucjami finansowymi i organami podatkowymi (GUS, ZUS, US),
 • właściwe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń, itp.
 • terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS,

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

 1. Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • umowa o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, premie, nagrody,
 • możliwość rozwoju osobistego i poszerzania kompetencji, dofinansowanie szkoleń i kursów,
 • odpowiednie narzędzia pracy,
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z organami Spółki oraz instytucjami zewnętrznymi,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki ul. Przemysłowa 1
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami Prezesa Zarządu.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki w Nowym Dworze Mazowieckim w godzinach pracy, tj. 7.00-15.00 lub listownie za pośrednictwem poczty na adres Zakład  Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki , w terminie do 17 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu).

Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy”.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 1 ,  adres e-mail: info@zecndm.pl tel.22/775-37-56
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: b.duch@obslugarodo.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy na stanowisko księgowa/y;
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa:
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obligatoryjny. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji;
 9. Pani/Pana dane będą nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Prezes Zarządu                                      
( – ) Dariusz Tabęcki